Обучения на учители по Национална програма „Квалификация“ на тема: „Методи за оценяване на математическа/природонаучна/четивна грамотност в международното изследване PISA 2022“

За пореден път и през тази учебна година от октомври до декември 2021 г.  са планирани обучения на 350 учители на тема: „Методи за оценяване в международното изследване PISA 2022“. Обученията се включени в Национална програма „Квалификация“ на МОН.

Изследването PISA (Programme for International Student Assessment) – Програмата за международно оценяване на учениците, оценява 15 годишните ученици в три области: функционална грамотност при четене, математика и природни науки и се провежда през три години, като всеки път една от трите области е основна за изследването. Следващият цикъл трябваше да се проведе през 2021 г. с основна област математиката, но заради Covid-19 основното изследване ще се проведе през 2022 година.

Обученията се организират в събота и неделя като в програмата са предвидени 12 академични часа, които се провеждат от разстояние в електронна среда и са разпределени по преценка на лекторите и 4 часа – неприсъствено, самостоятелно обучение. Всеки учител, който е присъствал на обученията и е изпълнил заданията на лекторите, ще получи удостоверение с 1 квалификационен кредит.

Информация за датите и за регистрация е публикувана на интернет страницата на ЦОПУО (copuo.bg) в раздел дейности – обучения.

Повече информация и линкове за регистрация може да намерите тук.

Обучение НП „Квалификация“ 2020

В изпълнение на НП „Квалификация“ 2020, приета с РМС №285/30.04.2020 г., Приложение №8, т.1, буква „з“, в област Габрово се проведоха две обучения с педагогически специалисти от училищата и детските градини в облатта по Тематично направление I „ Компетентностен подход и образователни резултати“, Мярка I Формиране на ключови компетентности чрез организация и управление на образователния процес в образователната институция, насочени към прилагане на нови учебни програми, по нови учебни предмети и др.

На 10.10.2020 г. се проведе обучение на тема „Дигиталният свят в детската градина и началното училище“ с участието на 29 учители от детски градини и начален етап на училищното образование с лектор проф. д.н. Наталия Павлова към ДИКПО Варна, ШУ „Еп. К. Преславски“.

Обучаемите се запознаха с някои технологични  възможности за обогатяване на методите и средствата при реализиране на уроци и педагогически ситуации. Предостави им се възможност да работят с нови софтуерни инструменти, да получат методически насоки за прилагането им, да разработват дидактически материали с предложените средства - роботизирана пчеличка (Bee-Bot); платформи за създаване на игри; инструменти за самостоятелно учене; добавена реалност и др.

1.jpg   3.jpg

Обучението на тема „Формиране на ключови компетенции у учениците чрез интердисциплинарно обучение“ се проведе на 17.10.2020 г. с участието на 26 учители от прогимназиален и гимназиален етап на училищното образование с лектор ас. Ангел Славчев към ДИПКУ при Тракийски университет Стара Загора.

Курсът предостави  нова информация, свързана със същността на интегралния и компетентностния подход, даде се възможност за проиграване на отделни ситуации и създаване на нагласи за прилагане на наученото в практиката, запознаване и изграждане на умения за прилагане на интердисциплинарното обучение като съвременна форма за организиране на учебния процес и начините на оценяване.

11.jpg  22.jpg   33.jpg

НП „Мотивирани учители“

НП „Мотивирани учители“

 

Във връзка с дейностите по НП „Мотивирани учители“, приета с Решение № 285 от 30 април 2020 г. на Министерския съвет, Ви уведомяваме, че по Модул 2, Дейности, насочени към придобиване на допълнителна професионална квалификация „учител по…“ и „ресурсни учители“ от заети в системата преподаватели, има свободни места.

Срокът за подаване на документи в РУО – Габрово е 20.08.2020 г. при спазване на обявената процедура на официалната страница на МОН и на РУО – Габрово.

 

 

Национална програма „Мотивирани учители“ съгласно приложение № 14

pdficon  Национална програма „Мотивирани учители“ съгласно приложение № 14 

 

Модул 2 Дейности, насочени към придобиване на допълнителна професионална квалификация „учител по…“ и „ресурсни учители“ от заети в системата преподаватели (публ. 05.06.2020 г.)

 pdficon Процедура 
 wordicon  Заявление
 wordicon  Примерен договор

Срок за подаване на заявлението към РУО до 23.06.2020 г.