Регистри поддържани от РУО


ИНТЕГРИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ - АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР

РЕГИСТЪР НА ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

СПИСЪК със СРЕДИЩНИТЕ УЧИЛИЩА в Република България за учебната 2022/2023 година, приет с РЕШЕНИЕ № 991 на Министерския съвет от 08 декември 2022 г.

СПИСЪК със ЗАЩИТЕНИ УЧИЛИЩА в Република България за учебната 2022/2023 година, приет с Решение № 994 на Министерския съвет от 09 декември 2022 г.

РЕГИСТЪР НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ, СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ И/ИЛИ ПРИДОБИТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

СПИСЪК на училищата, ПРИЕМНИЦИ на задължителна училищна документация от ЗАКРИТИ училища и обслужващи звена, съгласно Заповед на МОН