Проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

    


pdficon Изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ /IV кампания с период – 01.10. 2020 г. – 03.10.2021 г./
pdficon ЗАПОВЕД за утвърждаване на Инструкция за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, осъществяван по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 - 2020
pdficon ИНСТРУКЦИЯ за изпълнение на дейностите по проект BG05M2ОP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“
rar ПРИЛОЖЕНИЯ от 1 до 7
rar ПРИЛОЖЕНИЯ от 8 до 16
rar ОБРАЗЦИ
pdficon Стандартна ТАБЛИЦА на разходите за единица продукт по процедура BG05M2OP001-2.010 Стандартна таблица на разходите за единица продукт по процедура BG05M2OP001-2.010 „Квалификация на педагогическите специалисти“ и методология, обосноваваща изведените размери на разходите
pdficon  БЛАНКА на проекта

Във връзка с писмо № 9105-239/13.07.2020г. на г-жа Наталия Михалевска - ръководител на проект КПРПС Ви информитаме за следното:

1. Третата кампания по Дейност 1, която е обявена с продължителност от 01.09.2019 г. до 31.08.2020 г. се удължава до 30.09.2020 г. Целта е да се даде възможност на всички стартирали групи и участници, които вече са преминали своята неприсъствена част на обучението по време на епидемиологичната обстановка, да се включат в присъствената част и успешно да приключат обучението, както и да се осигури възможност на повече педагогически специалисти да участват в обученията.1. Третата кампания по Дейност 1, която е обявена с продължителност от 01.09.2019 г. до 31.08.2020 г. се удължава до 30.09.2020 г. Целта е да се даде възможност на всички стартирали групи и участници, които вече са преминали своята неприсъствена част на обучението по време на епидемиологичната обстановка, да се включат в присъствената част и успешно да приключат обучението, както и да се осигури възможност на повече педагогически специалисти да участват в обученията;

2. Училищата и детските градини като самостоятелни възложители по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ могат да осъществят плана си за вътре шноинституционал на квалификация като организират обучения по теми в съответствие с плана за квалификация на образователната институция и със стратегията за развитие на институцията.осъществят плана си за вътре шноинституционал на квалификация като организират обучения по теми в съответствие с плана за квалификация на образователната институция и със стратегията за развитие на институцията.В тази връзка с цел мотивиране и активно участие на педагогическите специалисти за включването им в краткосрочни обучения по Дейност 1 в третата кампания, следва да уведомите образователните институции и да ги подкрепите, за да създадат необходимата организация и да се включат приоритетно като самостоятелни възложители;

3. По отношение включването на педагогическите специалисти в процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени, в това число в подготвителни курсове за придобиване на 5 и 4 ПКС и участието им в Дейност 2 за възстановяване на разходи, следва да се уведомят директорите на образователните институции за необходимостта да подават в РУО на по-кратки интервали събраните и окомплектовани документи с цел навременно обработване на документите и изплащане на съответните суми на педагогическите специалисти.


Уведомяваме Ви, че Екипът на проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран по ОП НОИР 2014 - 2020 г., стартира нова кампания по Дейност 1 „Подкрепа за професионално израстване и развитие на професионалните умения на педагогически специалисти чрез обучения, които завършват с присъждане на от 1 до 3 квалификационни кредита съгласно Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти“ по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Новата кампания ще обхваща периода от 01.09.2019 г. до 31.08.2020 г.

Публикуването на програмите от изпълнителите на обучения започва от 23.08.2019 г. и продължава текущо до края на кампанията.

Възможността за записване на педагогическите специалисти за участие в обученията през третата кампания ще започне от 02.09.2019 г. и ще продължи през целия период.

 

За въпроси, свързани с проекта, можете да се обръщате към екипа на ел.поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Екип на проект КПРПС

РУО - Габрово


  ИНФОРМАЦИЯ във връзка с изпълнението на проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ с конкретен бенефициент – Министерство на образованието и науката, Дейност 1, Кампания 2.

От ТУК може да разгледате снимки от проведените обучения. 


 

Уведомяваме Ви, че стартира Дейност 2 „Подкрепа на педагогическите специалисти за участие в процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени, включително провеждане на подготвителни курсове за придобиване на пета и четвърта професионално-квалификационна степен“ за включване на педагогическите специалисти в процедури за придобиване на професионално-квалификационната степен (ПКС) по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Дейността ще е с период на изпълнение от 15.01.2019 г. до края на проекта, но не по-късно от 30.09.2021 г.

По Дейност 2 всеки педагогически специалист може да заяви своето желание за участие в дейността като подаде Заявление до директора на училището/детската градина (по образец), в което посочва за коя процедура за придобиване на ПКС кандидатства, както и дали желае да се включи в подготвителни курсове за придобиване на Пета и Четвърта ПКС.


ИНФОРМАЦИЯ във връзка с изпълнението на проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ с конкретен бенефициент – Министерство на образованието и науката.

От ТУК може да разгледате снимки от проведените обучения. 


   ГРАФИК за провеждане на обучения по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти" в периода до 31.12.2018г.