Информация прием 2021-2022

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ГАБРОВО

 ИНФОРМАЦИЯ

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ,

КАНДИДАТСТВАЩИ зА прием в VIII КЛАС

 В ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА

 СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ГАБРОВО ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022г.

 

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ - ГИМНАЗИСТИ,

 

Важно е да знаете какво Ви предстои, след като сте завършили успешно основно образование след завършен VII клас и предстои да кандидатствате в профилирани и професионални паралелки в училища с утвърден държавен план-прием за учебната 2021-2022 година.

          Класирането на учениците за паралелките  с  утвърден държавен план-прием след завършено основно образование в VII клас за учебната 2021-2022 година в училищата на територията на  област Габровo е централизирано.

Утвърденият държавен план-прием за учебната 2021-2022 година се обявява от всяко приемащо училище в срок до 03.05.2021 година в училището, както и на сайта на РУО-Габрово на адрес: http://ruo-gabrovo.org

          Приемащо училище е училището, в което се извършва прием на ученици  в VIII клас по утвърден държавен план-прием.

 

 

 1. КАКВО ПРЕДСТОИ СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ИЗПИТИТЕ по Национално Външно Оценяване, които са на:
 • 06.2021г. по български език и литература;
 • 06.2021г. по математика.

 

1. До 28 юни 2021г. включително - обявяване на Резултатите от тестовете по „Български език и литература“ и по „Математика“ – в електронната платформа https://priem.mon.bg/. Достъпът до нея се осъществява с входящ номер и индивидуален индентификационен код от служебната бележка за явяване на НВО.

Директорът на училището, със заповед, определя реда и условията за запознаване с индивидуалните резултати в училището.

В срок до 2 (два) работни дни след обявяване на резултатите от  приемните изпит: тест по „Български език и литература“ и тест по „Математика“, учениците, в присъствието на родител (настойник), имат право да се запознаят с проверената си изпитна работа в РУО-Габрово; не се разрешава снимане, копиране, изнасяне или преписване на изпитните работи.

2. До 25 юни 2021г. включително - обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите по физическо възпитание и спорт, за които от 27 до 28 май 2021г. се подават заявления за полагане на изпит за проверка на способностите в училището, в което се обучава.

Резултатите от изпитите за проверка на способностите се обявяват от СУ „Райчо Каролев“ – гр. Габрово, в което се провежда изпитът и класирането.

Важно! Изпитите за проверка на способностите по изобразително изкуство и музика, при заявено желание, се полагат от кандидатите на територията на друга област, където те се провеждат.

 1. Изисквания към учениците прИ кандидатстване за участие в приема

Да са завършили успешно основно образование след VII клас в годината на кандидатстване;

Да не са по-възрастни от 17 години, навършвани в годината на кандидатстване.

 

 • класиране на кандидатите
 1. Важно е кандидатите да знаят:

Класирането се извършва в три етапа;

Класирането се извършва по низходящ ред в зависимост от бала и реда на посочените желания;

За едно желание се смята кандидатстването за един профил или за една специалност от професия за всяко заявено училище;

Всеки ученик се класира само по едно желание за всеки етап на класиране;

След всеки етап на класиране ученикът, който се е записал и след това е изтеглил документите си, не запазва мястото си.

 1. За незаети се смятат местата:
 • за които няма приети ученици;
 • на приети, но незаписали се в срок ученици;
 • на записали се и след това изтеглили документите си ученици.

 

 1. Подаване на документи за класиране и етапи на класиране

 

СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПЪРВИ ЕТАП на класиране - от 05 до 07 юли 2021г. включително.

 

Подават се следните документи:

 • Заявление за участие в ПЪРВИ ЕТАП на класиране с подредени желания по образец;

Заявление за участие в класиране се подава от ученика и негов законов представител. То се попълва по електронен път – в училището-гнездо или от друго свободно избрано място при наличието на компютър/лаптоп/таблет/телефон и осигурена Интернет връзка. Броят на желанията е неограничен. Препоръчва се да се посочват ПОВЕЧЕ ЖЕЛАНИЯ.

 • Копие на свидетелство за основно образование (ако е от друга област);

Не е задължително при подаване по електронен път да се сканира като приложение Медицинско свидетелство, удостоверяващо, че професиите, за които кандидатства ученикът, не са противопоказни на здравословното му състояние.

 • Учениците, класирани на първо, второ и на трето място на националните кръгове на олимпиадата по „Български език и литература“ и на олимпиадата по „Математика“, може да участват в класирането с оценка „Отличен (6)“ вместо резултата от приемния изпит по съответния учебен предмет, като представят копие на съответния удостоверяващ документ.
 • Учениците, включени в окончателния състав на националните отбори, определени за участие в международни олимпиади, може да участват в класирането с оценка „Отличен (6)“ вместо резултата от приемния изпит по съответния учебен предмет, като представят копие на съответния удостоверяващ документ.

 

ВАРИАНТИ И НАЧИНИ НА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ:

 1. Подаване на заявленията по електронен път (онлайн) от учениците и техните родители/настойници се осъществява на сайта https://priem.mon.bg/. Всеки ученик и негов родител могат да подадат заявление от свободно избрано от тях място при наличието на компютър/лаптоп/таблет/телефон и осигурена връзка с Интернет, като за целта са необходими вх. № и 10-знаков код за достъп. Същите са вписани в служебната бележка, която всеки един ученик е получил преди явяването си на изпитите по български език и литература и по математика;

Веднъж подадено, същото не може да бъде променяно в електронната система от родител. Това е възможно само в РУО по място на кандидатстване.

 1. Подаване на заявление от ученик и родител/настойник в определените училища-гнезда, както следва:

Община

Училища - гнезда

Телефон

Директор

Габрово

ОУ „Неофит Рилски” – гр. Габрово

066/ 80 47 92

Г-жа Мая Колева

Дряново

Социална служба

гр. Дряново ул.“Иван Вазов“ № 2

 

Г-жа Катерина Стефанова

Г-жа Мария Събева

Севлиево

ОУ „Христо Ботев” – гр. Севлиево

0675 / 3 33 12

Г-н Никола Гърков

Трявна

СУ „П. Р. Славейков“ – гр.Трявна

0677/ 6 25 81

Г-жа Гергана Ганчева

Работно време на комисиите по приема на документите: от 8.00 часа до 18.00 часа

 

За профил „Физическо възпитание и спорт“ се подават следните документи в СУ „Райчо Каролев“:

 • Заявление по образец на училището;
 • Копие на свидетелство за основно образование;
 • Копие на медицинско свидетелство;
 • Копие на документ от спортна федерация, че ученикът е класиран за участие в олимпийски игри или класиран на призово място на световно, европейско, балканско или държавно спортно първенство.


 

ПРИНЦИП НА БАЛООБРАЗУВАНЕ

Балът за класиране на учениците след завършено основно образование с изключение на случаите, за които се провежда изпит за проверка на способностите, се формира като сбор от следните елементи:

1. броя точки от националното външно оценяване по български език и литература и по математика умножени по съответния коефициент, определен от приемащото училище;

2. оценките от свидетелството за основно образование по два учебни предмета, изучавани в раздел А от учебния план в VII клас, определени от педагогическия съвет и превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците. Ако при класирането има ученици с равен бал се прилага чл. 59, ал. 1, 2, 3 и 4 от Наредба №10/01.09.2016г. (последно изм. и доп. ДВ. бр.85 от 2.10.2020 г.)

 

Максималният бал, който може да се постигне е 500 точки, определен, както следва:

 • От НВО – 400 точки;
 • От учебни предмети от свидетелството – 100 точки, съгласно скала за преобразуване на оценките в точки, а именно:

Оценка от свидетелство

Преобразуване в точки

6

50

5

39

4

26

3

15

 

 1. ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

Важни дати:

 • Списъците с приетите на първи етап на класиране ученици, кандидатстващи за държавни и общински училища след завършен VII клас, се обявяват в срок до 13 юли 2021г. включително, както следва:
 • на електронната платформа https://priem.mon.bg/ кандидатите индивидуално ще могат да проверят своето класиране чрез персоналните си данни – входящ номер 10-цифров код за достъп от служебната бележка за явяване на НВО;
 • в училищата – гнезда по общини;
 • в приемащото училище;
 • Първи етап на класиране завършва със записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране чрез директора на приемащото училище.

 

 • СРОКЪТ за ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ НА ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ УЧЕНИЦИ ИЛИ ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ Е  до 16 юли 2021 година.

Записване на приетите ученици в приемащите училища се извършва със следните документи:

 • Заявление до директора;
 • Оригинал на свидетелство за основно образование;
 • Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар – за кандидатстващите по специалност от професия.

Важно! Учениците, приети на ПЪРВИ ЕТАП на класиране по ПЪРВО ЖЕЛАНИЕ, се записват. Ако не желаят или пропуснат да се запишат, следва да знаят, че нямат право да подават заявление за участие и да участват във второ класиране, защото са класирани на най-желаната от тях позиция. Ако не се запишат, ще могат да участват отново в класиране едва  на ТРЕТИ ЕТАП.

Ученици, класирани по второ или следващо желание на първи етап, ЗАПАЗВАТ мястото си при участие във втори етап на класиране.


 

2. ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

Във ВТОРИ ЕТАП на класиране участват ученици, които:

 • не са приети и класирани на ПЪРВИ ЕТАП.

Учениците, които не са приети и класирани на първи етап, не подават заявление за участие във втори етап. Те участват в класирането по служебен ред.

 • приети са по второ или следващо желание, но не са се записали и са подали заявление за участие във втори етап на класиране. В този случай учениците ЗАПАЗВАТ мястото си на класиране от първи етап. При класиране във втори етап учениците се класират на мястото си от първи етап или на по–предно свое желание.

 

Учениците, подали заявление за участие във втори етап на класиране, не пренареждат желанията си.

 

важно! ЗАЯВЛЕНИЯ за участие във втори етап на класиране СЕ ПОДАВАТ В училищата, в които са приети учениците!

 

Важни дати:

 • Обявяване на списъците с приетите ученици на ВТОРИ ЕТАП на класиране в училищата – гнезда по общини - до 20 юли 2021г. включително.

На електронната платформа https://priem.mon.bg/ кандидатите индивидуално ще могат да проверят своето класиране чрез персоналните си данни – входящ номер 10-цифров код за достъп от служебната бележка за явяване на НВО.

 • Записване на приетите ученици на ВТОРИ ЕТАП на класиране до 22 юли 2021 г. включително в приемащите училища.
 • Втори етап на класиране завършва със записване на приетите ученици, обявяване на записалите се ученици в приемащите училища и обявяване броя на незаетите места след ВТОРИ ЕТАП на класиране на 23 юли 2021г. в училищата-гнезда по общини и на електронния сайт на РУО-Габрово на адрес: http://ruo-gabrovo.org

 

3. ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ.

За участие в ТРЕТИ ЕТАП на класиране учениците подават заявление по образец  в училищата – по електронен път или в гнезда по общини, съобразно обявените незаети места след ВТОРИ ЕТАП на класиране.

При ТРЕТИ ЕТАП на класиране учениците не запазват мястото си от по-преден етап на класиране.

В трети етап на класиране може да участва и ученик, който не е участвал в ПЪРВИ или ВТОРИ ЕТАП на класиране.

 

ВАЖНО! Заявленията за участие в трети етап на класиране се подават ПО ВЕЧЕ ОПИСАНИЯТ РЕД ЗА ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ!

 

Важни дати:

 • Учениците подават заявление за участие в трети етап на класиране в срок от 26 до 27 юли 2021г. включително.
 • Списъците с приетите на трети етап на класиране ученици се обявяват в училищата-гнезда и в приемащите училища на 29 юли 2021г.

На електронната платформа https://priem.mon.bg/ кандидатите индивидуално ще могат да проверят своето класиране чрез персоналните си данни – входящ номер 10-цифров код за достъп от служебната бележка за явяване на НВО.

 • Записване на приетите ученици на трети етап на класиране в приемащите училища се извършва в срок - 30 юли 2021г.
 • Обявяването на записалите се ученици след трети етап на класиране се извършва по паралелки в приемащите училища, а броят на незаетите места - в училищата-гнезда, както и на електронния сайт на РУО-Габрово на адрес http://ruo-gabrovo.org, се извършва до 2 август 2021г.

4. Други важни дати:

 • Попълване на незаетите места след приключване на ТРЕТИ ЕТАП на класиране до 10 септември 2021г. включително.

Срокът се определя от директора на приемащото училище.

 

За незаетите места след трети етап на класиране учениците подават в избраното от тях училище Заявление до директора и оригиналите на следните документи:

 • свидетелство за основно образование;
 • медицинско свидетелство, издадено от личния лекар на кандидата и удостоверяващо обстоятелството, че специалността от професия, за която ученикът кандидатства, не е противопоказна за здравословното му състояние – за професионална паралелка.

Директорът на приемащото училище определя комисия за класиране на кандидатите.

Резултатите се обявяват в училището в срок, определен от директора.

Над  утвърдения  държавен план - прием може да се приеме:

 • близнак - в паралелката, в която другия близнак е записан;

Важно! Близнак, който желае да бъде приет в паралелката, в която е записан другия близнак, чрез законов представител подава до началника на РУО - Габрово заявление за кандидатстване със свободен текст, с посочено желание, заедно с документи, удостоверяващи статута на ученика – Удостоверение за раждане на всеки от близнаците, копие на Свидетелство за основно образование и при необходимост копие на медицинско свидетелство удостоверяващо, че професията, за която кандидатства, не е противопоказна на здравословното му състояние. Заявлението се подава  непосредствено след записване на другия близнак.

 • ученик с двама починали родители – при заявено от него желание; учениците се записват с насочване от началника на РУО - Габрово в съответствие с желанието им.

Важно! Учениците – с двама почитали родители подават до началника на РУО - Габрово заявление за кандидатстване с посочено желание, заедно с документ, удостоверяващ статута на ученика, копие на свидетелство за основно образование и при необходимост копие на медицинско свидетелство удостоверяващо, че професията, за която кандидатства, не е противопоказна на здравословното му състояние, в срок до 10 септември 2021 година.       

 

ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ ПО ДОКУМЕНТИ

 • Ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания по тяхно искане се приемат по документи за профили, специалности от професии, които не са противопоказни на здравословното им състояние.
 • Ученици от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, по тяхно искане се приемат по документи по специалности от професии.

В Регионалното управление на образованието: гр. Габрово, ул. „Брянска“ №30, ет. 7, от 3 до 21 май се подават следните документи:

1. заявление с подредени желания (Приложение 2_1.2);

2. протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия - за учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания;

4. служебна бележка, удостоверяваща настаняването в центровете за настаняване от семеен тип - за учениците от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства;

5. нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно семейство съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето.

6. оригинал на медицинско свидетелство, издаден от общопрактикуващия лекар на ученика, за липса на противопоказания при кандидатстване по профил или по специалност от професия;

 • Учениците със специални образователни потребности, които се обучават по индивидуални учебни програми и се оценяват с качествени оценки, се насочват и съобразно становището на Регионалния екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности в Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование - Габрово.

За изготвяне на становището родителят подава до директора на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – гр. Габрово, ул. „Брянска“ №3, ет. 1, корпус 2 на ПТГ „Д-р Никола Василиади“ – гр. Габрово,  от 3 до 21 май следните документи:

 1. заявление за насочване за обучение в профили или в специалности от професии;
 2. оригинал на медицинско свидетелство, издаден от общопрактикуващия лекар на ученика, за липса на противопоказания при кандидатстване по профил или по специалност от професия;
 3. всички документи, съдържащи информация за здравословното състояние и социалното положение на детето, документи, издадени от съда, както и други документи, които имат отношение към обучението и образованието на ученика;
 4. протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия и/или решение на териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК) и/или на Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК) с приложена лична амбулаторна карта, съдържаща информация за проведени изследвания, консултации, епикризи и други, които удостоверяват заболяването.

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

1. "Класирани ученици" са учениците, подредени по бал в зависимост от желанията си.

2. "Специалности от професии" са специалностите от списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

 

 

 

НА ВСИЧКИ КАНДИДАТИ ПОЖЕЛАВАМЕ УСПЕХ!!!