Проект "Подкрепа за успех"

Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

 

Във връзка с изпълнението на  Раздел VII “Дейности за работа с родителите чрез включване на образователни медиатори, социални работници, ромски авторитети и лидери, представители на неправителствени организации и др. заинтересовани лица в образователния процес и насърчаване на сътрудничеството с педагогическите специалисти за намаляване на риска от преждевременно напускане на образователната система от учениците” от Указанията за изпълнение на дейностите по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“  е разписано организирането и провеждането на Информационни кампании и раздел VIII "Участие в междуучилищни дейности".

 12  

 


 

Одобрени училища за участие в проекта