ДГ "ОСМИ МАРТ" – ПЛАЧКОВЦИ

ДГ „Осми март”, гр. Плачковци обявява:

Свободно работно място, считано от 01.09.2024 г - 1 щатна бройка за длъжност „УЧИТЕЛ, ДЕТСКА ГРАДИНА” 

Вид на договора – чл.67, ал.1, т.1 и във връзка с чл.70, ал.1 от Кодекса на труда

 

Изисквания за заемане на длъжността:

1.Област на дейност: Педагогически персонал в детската градина.

2.Кратко описание на длъжността: Планира възпитателно-образователната дейност, като подбира и използва адекватни методи, средства и материали, инструментариум за реализация на образователната дейност. Използва подходящи организационни форми на педагогическо взаимодействие, учебно-технически средства и дидактически материали подходящи за постигане на развиващи резултати. Съобразява се с възрастовите особености и индивидуалния темп на развитие на децата.

3.Изисквана минимална степен за завършено образование: магистър/бакалавър предучилищна педагогика

4.Допълнителни изисквания: Познава нормативните изисквания, много добри умения за работа с компютър, текстообработка, интернет и онлайн програми, работа в екип.

Години професионален опит: Наличието на професионален опит се счита за предимство.

Необходими документи за кандидатстване:

1.Заявление за участие /свободна форма/.

2.Оригинал и копие на документ за завършено образование.

3.Оригинал и опие на документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

4.Автобиография.

5.Документ за проведен медицински преглед, удостоверяващ липсата на заболявания по чл. 2 от Наредба №4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност педагогически  специалист – издадена от Министъра на здравеопазването, обнародвана в ДВ бр. 86 от 01.11.2016 г. с последно изменение от ДВ бр. 89 от 07.11.2017 г.

Място за подаване на документите:

ДГ „Осми март“, ул. „Бедек“ №16, всеки делничен ден от 10:00 ч.  до 12:00 ч.

Тел. за контакти: 0879916344 – Директор

Срок за подаване на документите: от 25.07.2024 г. до 31.07.2024 г.

 

Етапи на подбор:

1.Подбор по документи.

2.По преценка - събеседване с допуснатите кандидати

След подбора по документи, ако директора прецени, ще покани на събеседване кандидатите. Те ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен безсрочен трудов договор на основание чл. 67, ал. 1,   т. 1 във връзка с чл.70, ал.1 от КТ и уговорен срок в полза на работодателя.

 

Необходими документи след одобрение за заемане на длъжността:

1. Молба/заявление до директора на ДГ за заемане на длъжността

2. Здравна книжка 

3. Свидетелство за съдимост

 

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в Детската градина.

 

Петя Димова - Директор