ПМГ "АКАД. ИВАН ГЮЗЕЛЕВ" – ГАБРОВО

На основание чл. 259, ал.1 от ЗПУО,  чл. 31, ал.1, т.14 от Наредба №15/22.07.2019г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, обявявам следното свободно работно място в ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“, както следва:

 1. ЗАВЕЖДАЩ АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА - 1  щатна бройка по чл.67, ал.1,т.1, във връзка с чл.70 от Кодекса на труда /срок за изпитване до 6 месеца в полза на работодателя/.

Мястото е свободно, считано от 17.06.2024г.

Работно време: пълно – 8 часа

Изискване за заемане на длъжността: Висше или средно образование.

Необходими документи при кандидатстване:

 1. Заявление до директора на училището за заемане на длъжността – в свободен текст;
 2. Професионална автобиография/ CV;
 3. Мотивационно писмо;
 4. Документи,  удостоверяващи завършена степен на образование и квалификация.
 5. Справка за придобития стаж и професионален опит – препис извлечение от трудова книжка или трудова книжка;
 6. Документи удостоверяващи липсата на заболявания по чл.2 от Наредба №4 от 2016г.
 7. Други: удостоверения, сертификати (при наличие на такива).

Необходими документи при постъпване на работа:

 1. Документ за самоличност;
 2. Карта за предварителен медицински преглед; 
 3. Свидетелство за съдимост - при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца.

Документите за кандидатстване ще се приемат от  07.06.2024г. до  17.06.2024г. включително в сградата на ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“, гр. Габрово, ул. „Елин Пелин №2, в канцеларията.

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

Тел. за връзка: 0879123654 - директор.

С уважение,

ЦВЕТАНА КЮМЮРДЖИЕВА

Директор на ПМГ „Акад. Иван Гюзелев” – Габрово