ДГ "РАДОСТ" – СЕВЛИЕВО

ОБЯВА ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЯСТА ЗА ДЛЪЖНОСТТА: „УЧИТЕЛ, ДЕТСКА ГРАДИНА“ – 1 бр.

Необходими документи

Необходими документи за кандидатстване:

  • Заявление до директора на детската градина;
  • Професионална автобиография – СV;
  • Мотивационно писмо;
  • Копия от документи за придобито образование, специалност, квалификация, професионално-квалификационна степен

 Необходими документи при постъпване на работа:

  • Свидетелство за съдимост;
  • Карта за предварителен медицински преглед, във връзка с кандидатстването за обявената длъжност.
  • документ за самоличност
  • документ за трудов и осигурителен стаж.

Изисквания за заемане на длъжността

Висше образование. ОКС – магистър, бакалавър.

 Специалност – предучилищна педагогика, предучилищна педагогика  с музика или чужд език, предучилищна педагогика с логопедия и предучилищна и начална училищна педагогика.

Изискване за стаж: няма

Срок и място за подаване на документи

От 12.03.2024 г. до 10.05.2024 г. /вкл./ в ДГ ”Радост” №1, ул. ”Здравец” №1 – от 08.30 ч. до 16.30 ч.

Лице за контакт и телефон

Цанка Петкова Ненчева – Директор

Тел. 0675 32846 и 0884 540 520

Вид и основание на сключване на договора

Трудови договори: по чл. 67, ал. 1, т.1 от КТ във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ.

Работното място е свободно от 01.06.2024 г.

Основна работна заплата и норматив

Основна работа заплата: съгласно Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда и Вътрешни правила за организация на работната заплата в ДГ ”Радост” – гр. Севлиево.