ДГ "ДЪГА" – ГАБРОВО

Уведомявам, че в ДГ  „Дъга” Габрово има свободно работно място за ПОМОЩНИК ВЪЗПИТАТЕЛ

на щат 8 /осем/  часа.

Работното място е считано от:  04.12. 2023 г.

Изискванията са следните:

*образование – Средно;

*Завършен курс „Професионална квалификация помощник- възпитател”

*работното място е за:

- определено време

- срок на изпитване – 6  /шест/ месеца,

Всички документи се приемат в сградата на

ДГ „Дъга” Габрово,  ул.”Варовник”№5;

тел. 066 / 803 079                                       

                  от 9.00ч. до 14.00 часа

Срок за подаване:

От 20.11.2023 г.

До 27.11 .2023 г. включително.

При  кандидатстване да се представят:

1. Заявление

2. Автобиография

3. Диплома за завършено образование /спрямо горепосоченото/

4. Удостоверение за професионална квалификация „Помощник възпитател”.

С уважение,

Антоанета Иванова

За директор