ДГ "РАДОСТ" - ГАБРОВО

На основание чл. 257, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование

ОБЯВЯВАМ  СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА

Длъжността – УЧИТЕЛ ДЕТСКА ГРАДИНА считано от 15.09.2023г. 

Брой свободни работни места: 1 /едно/.

Изисквания за заемане на длъжността:

1. Образование- висше, степен „магистър”, „бакалавър”;

-  Професионално направление: Предучилищна педагогика;

-  Професионално направление: Предучилищна и начална училищна педагогика;

-  Професионално направление: Предучилищна педагогика  и  чужд език.

2. Присъдена професионална квалификация „детски учител“, „детски и начален учител“

3. Вид трудов договор – един по чл. 68, ал.1, т.3 от КТ

4. Необходими документи за кандидатстване:

- Заявление до директора на детската градина;

- Мотивационно писмо;

- Професионална автобиография CV;

- Копия и оригинал на документи, удостоверяващи завършена степен на образование и квалификация.

5. Документите за кандидатстване се приемат от 07.09.2023г. до 13.09.2023г. /включително/ от 8:30 до 14:00 часа в сградата на ДГ „Радост“, гр. Габрово, ул. „Чумерна“№15

6. Лице за контакт: Вероника Атанасова – директор ДГ „Радост“, тел. 066/806557

 

С уважение:

ВЕРОНИКА АТАНАСОВА 

ДИРЕКТОР ДГ „РАДОСТ“