ДГ "МЕЧО ПУХ" – с. ПЕТКО СЛАВЕЙКОВ, общ. СЕВЛИЕВО

Информирам, че  в ДГ „Мечо Пух“ с П. Славейков  е свободно долу посоченото работно място:

  1. УЧИТЕЛ, СМЕСЕНА РАЗНОВЪЗРАСТОВА ГРУПА – с. Ряховците, по чл. 67, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70 от КТ, считано от 01.12.2022г.

І . Изисквания за заеманата длъжност “Учител, Старши учител“:

1. Образование –висше, магистър или бакалавър

2. Специалност – Предучилищна педагогика, Предучилищна педагогика с музика или чужд език, Предучилищна педагогика с логопедия и Предучилищна и начална училищна педагогика.

II. Необходими документи:

1. Заявление за постъпване на работа

2.Трудови книжки, копие от лична карта

2. Диплома и документ за правоспособност

3. Медицинско свидетелство и документ за липса на заболявания по Наредба № 4

4. Автобиография

5. Свидетелство за съдимост

6. Удостоверение за банкова сметка / при назначаване на работа/

7. Декларация-съгласие за достъп до лични данни

Свободното работно място е обявено в Дирекция „Бюро по труда – гр-Севлиево, като е подадена Заявка с Изх.№ 41 /22.11.2022 г. със срок за подаване на документи от 01.12.2022 г. до 08.12.2022 г. включително от 13.30 ч. до 17.30 ч. в стая 317 в община Севлиево при Светлана Лалева – счетоводител, тел: 0877212622

Лицето ще бъде назначено считано от 12.12.2022г.

 

С уважение,

Силвия Попова

Директор  ДГ ”Мечо Пух” с. П. Славейков