ОУ "РАН БОСИЛЕК" – ГАБРОВО / 5 свободни позиции

На основание чл. 259, ал.1 от ЗПУО,  чл. 31, ал.1, т.14 от Наредба №15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти,

обявявам следните СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА  в ОУ „Ран Босилек“, както следва:

 

1. Длъжност:­­ УЧИТЕЛ В ГРУПА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА  УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ /6 клас/

Брой свободни работни места: 1  щатна бройка

Мястото е свободно, считано от 15.09.2022 г.

Място на работа: ОУ „Ран Босилек“ - Габрово

Изискване за заемане на длъжността:

1/Образование: ВИСШЕ

2/Специалност и квалификация: Длъжността заема от лица, придобили висше образование и професионална квалификация „учител“, съгласно приложение № 1 към чл. 10 от НАРЕДБА № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

3/Изискван трудов стаж /не е задължително условие/

4/Други: Необходимите компетентности, съгласно приложение №1 към чл.10 от НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

Вид трудов договор: чл.67, ал.1,т.1, във връзка с чл.70 от Кодекса на труда / срок за изпитване 6 месеца в полза на работодателя/.

Работно време: пълно – 8 часа

Необходими документи при кандидатстване:

1/Заявление до директора на училището;

2/Автобиография/ CV;

3/ Документи,  удостоверяващи завършена степен на образование и квалификация.

4/ Мотивационно писмо

Необходими документи при постъпване на работа:

1/Документ за самоличност;

2/Карта за предварителен медицински преглед; 

3/Свидетелство за съдимост - при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца.

Документите за кандидатстване ще се приемат от  08.08.2022 г. до  31.08.2022 г. включително в сградата на ОУ „Ран Босилек“ - Габрово ”, ул. „Орлово гнездо“ 12, ет 2, учителска стая. 

 

2. Длъжност:­­ Учител, общообразователен учебен предмет  -  Чужд език/ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, прогимназиален етап

Брой свободни работни места: 1  щатна бройка

Мястото е свободно, считано от 15.09.2022 г.

Място на работа: ОУ „Ран Босилек“ - Габрово

Изискване за заемане на длъжността:

1/Образование: ВИСШЕ

2/Специалност и квалификация: английска филология.

 Квалификация  учител.

3/Изискван трудов стаж /не е задължително условие/

4/Други: Необходимите компетентности, съгласно приложение 1 към чл.10 от НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

Вид трудов договор: чл.67, ал.1,т.1, във връзка с чл.70 от Кодекса на труда /срок за изпитване 6 месеца в полза на работодателя/.

Работно време: пълно – 8 часа

Необходими документи при кандидатстване:

1/Заявление до директора на училището;

2/Автобиография/ CV;

3/ Документи,  удостоверяващи завършена степен на образование и квалификация.

4/ Мотивационно писмо 

Необходими документи при постъпване на работа:

1/Документ за самоличност;

2/Карта за предварителен медицински преглед; 

3/Свидетелство за съдимост - при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца.

Документите за кандидатстване ще се приемат от  08.08.2022 г. до  31.08.2022 г. включително в сградата на ОУ „Ран Босилек“ - Габрово ”, ул. „Орлово гнездо“ 12, ет. 2, учителска стая 

 

 3.  ЛЕКТОРСКИ ЧАСОВЕ:

1.  Учител по ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ –204 часа; по чл.114 от КТ

      Работното място е свободно от 15.09.2022 г.

2. Учител по  ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ - 162 часа; чл.114 от КТ

     Работното място е свободно от 15.09.2022 г.

3. Учител по  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 180 часа; чл.114 от КТ

Необходими документи при кандидатстване:

1.  Заявление до директора на училището – в свободен текст;

2.  Професионална автобиография/ CV;

3.  Документи,  удостоверяващи завършена степен на образование и квалификация.

4.  Документи удостоверяващи липсата на заболявания по чл.2 от Наредба №4 от 2016 г.

5.  Мотивационно писмо

Необходими документи при постъпване на работа:

1.  Документ за самоличност;

2.  Карта за предварителен медицински преглед;

3.  Свидетелство за съдимост - при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца.

Документите за кандидатстване ще се приемат от  08.08.2022 г. до  31.08.2022 г. включително в сградата на ОУ „Ран Босилек“ - Габрово ”, ул. „Орлово гнездо“ 12, ет. 2, учителска стая

 

С кандидатите ще се проведе събеседване след подбор по документи.

 

 

С уважение,

Нина Митева

Директор на ОУ „Ран Босилек“ – Габрово