ДГ "РАДОСТ" – СЕВЛИЕВО

ОБЯВА ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТТА:

УЧИТЕЛ ПО МУЗИКА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА – 1 бр.

 Кратко описание на длъжността:

Учителят по музика в детската градина е лице, което изпълнява функции, свързани с музикалното обучение, възпитание, социализация и  подкрепата на личностното развитие на децата.

 Учителят по музика планира образователния процес и дейностите по организиране на празници, развлечения, отдих, физическа активност и занимания по интереси при отчитане на възрастовите и индивидуалните възможности и особености на децата, както и техните специални образователни потребности.

Учителят по музика използва ефективни методи на обучение като прилага информационните и комуникационните технологии; създава и поддържа стимулираща, подкрепяща образователна среда и позитивна дисциплина, които насърчават развитието на децата и сътрудничеството с родителите.

Учителят по музика носи отговорност за живота и здравето на децата както по време на образователния процес в педагогическа ситуация, така и по време на организираните допълнителни дейности или занимания по интереси.

Професионален профил на длъжността:

Приложение № 2 към чл. 42, ал. 2, от Наредба №15 от 2019 г. на МОН за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

Образование и квалификация: съгл. чл. 213, ал.1 от ЗПУО и  Приложение №1 към чл.10 от Наредба №15 от 2019 г. на МОН за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, длъжността се заема от български граждани, придобили висше образование:

 • Професионално направление от област на висшето образование: педагогика; музикално и танцово изкуство или педагогика по….
 • Професионална квалификация: „учител по музика“; „детски или начален учител“ с допълнителна квалификация – музика; музикален изпълнител с придобита квалификация за детски учител.

Необходими документи:

 1. Заявление до директора в свободен текст за участие в подбора
 2. Професионална автобиография /CV/ или професионално портфолио, съгл. чл. 67 от Наредба №15 от 2019 г. на МОН. /Професионалното портфолио може да бъде представено на електронен носител./
 3. Копие на дипломата за завършено образование и квалификация/ специалност.
 4. Копия на други документи, доказващи допълнителни квалификации, специализации и компетентности на кандидата или препоръки, които са в негова полза – ПКС, чужд език, компютърна грамотност, музика, спорт.

След подбора на кандидата:

 • Трудова книжка.
 • Документ за проведен медицински преглед, удостоверяващ липсата на заболяванията по чл. 2 от Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист.
 • Карта за предварителен медицински преглед (когато са изтекли повече от три месеца от последното прекратяване на трудовото/служебното правоотношение на кандидата).
 • Свидетелство за съдимост.
 • Здравна книжка
 • Лична карта

Вид и основание за сключване на договора:

чл. 67, ал.1 т.1 и във връзка с чл. 70 от КТ

Основна работна заплата и норматив:

Намален годишен норматив на 832 часа

Съгласно Вътрешни правила за организация на работната заплата в ДГ”Радост” – 943.00 лева

Начин на подбор: по документи

По преценка на директора, допуснатите кандидати може да бъдат поканени на събеседване, за което ще бъдат уведомени допълнително.

Място и срок за подаване на документите:

Документите за участие в подбора се представят в срок от 02.08.2022 г. до 19.08.2022 г. в канцеларията на ДГ „Радост“ на адрес: гр. Севлиево, ул. „Здравец“№1, от 9.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 16.00 часа.

Договорът ще бъде сключен от 01.09.2022 г.

 

 

Лице за контакт:

Цанка Ненчева, Директор ДГ „Радост“ Севлиева, 0884540520