ОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - ГАБРОВО

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Габрово ОБЯВЯВА:

            1 щ. бр. учител общообразователен учебен предмет МАТЕМАТИКА в прогимназиален етап по чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда във връзка с чл. 70, ал. 1 от Кодекса на труда.

Изисквания за заемане на длъжността:
Образование: висше – бакалавър, магистър 
Специалности и квалификация: учител по математика
Изискван трудов стаж: няма
Необходими документи:
- Заявление за заемане на длъжността;
- Професионална автобиография;

- Копие от документи, удостоверяващи завършена степен на образование и

квалификация;
            - Справка за придобития стаж и професионален опит - препис-извлечение от трудова

книжка или трудова книжка /копие/;

            - Kарта за предварителен медицински преглед – при назначаване;

Работното място е свободно, считано от 01.09.2022 г. 
Документите за кандидатстване ще се приемат до 19.08.2022 г. при ЗАС.

Телефон за връзка:066/807020 или 0879530466.

 

 

 

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

ИЛИАНА ИЛИЕВА

Директор

на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“,

Габрово