СУ ”ВАСИЛ ЛЕВСКИ” - СЕВЛИЕВО

На основание чл.31, ал.1, т.14 от Наредба №15/22.07.2019г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

ОБЯВЯВАМ СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА:

Длъжност:­­ КАСИЕР- 0,5 щат / РАБОТНИК В БИБЛИОТЕКА- 0,5 щат

 

Брой свободни работни места: 1  щатна бройка

Мястото е свободно, считано от 13.07.2022г.

Място на работа: СУ „Васил Левски” гр. Севлиево

Изискване за заемане на длъжността:

1.Завършено средно образование;
2.Изискван трудов стаж – не е задължително условие;

3.Други необходими компетентности:

  • Добро ниво на компютърна грамотност;
  • Прецизност, организираност, лоялност, умение за приоритизиране на задачи, спазване на срокове;
  • Готовност за поемане на отговорност и инициативност;
  • Етика, морал и умения за работа в екип.

Вид трудов договор: чл.67, ал.1,т.1, във връзка с чл.70 от Кодекса на труда / срок за изпитване 6 месеца в полза на работодателя/.

Работно време: пълно – 8 часа

Необходими документи за кандидатстване:

1/Заявление до директора на училището;

2/CV;

3/ Документи,  удостоверяващи завършена степен на образование и квалификация;

4/ Карта за предварителен медицински преглед;  свидетелство за съдимост - при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца.
Документите за кандидатстване ще се приемат от  22.06.2022г. до  06.07.2022г. вкл.

в СУ „Васил Левски”, гр.Севлиево, ул.Уилиам Гладстон № 23, стая № 224.

Телефони за връзка: Директор: 0675/3-33-03; 0884540515.

 

Тома Томев

Директор на СУ ”Васил Левски”

гр. Севлиево