НУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - ГАБРОВО

 На основание чл. 259 от ЗПУО, чл. 31, ал. 1 от Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти на МОН Ви уведомявам, че в НУ „Васил Левски” гр. Габрово е свободна 1 щатна бройка за портиер по чл. 68, ал.1, т.1 от КТ
Изисквания за заеманата длъжност:
• Средно образование
• Удостоверение за професионално обучение –физическа охрана на обекти

Необходими документи:
• Мотивационно писмо
• Автобиография(CV)
• Документ за завършено образование
• Копие от трудовата книжка на кандидата.

Работното място е свободно, считано от 01.02. 2022 г.
Срок за подаване на документи: до 31.01.2022 г. включително - до 12 часа в канцеларията на училището.

Телефон за справки: 066 / 807 736
Лице за контакти – Цецка Стефанова -ЗАС
Подаване на документи от 9.00 до 16.00 часа

С уважение,

Валентина Венкова
Директор
на НУ „В.Левски“