НУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - ГАБРОВО

На основание чл. 259 от ЗПУО, чл. 31, ал. 1 от Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти на МОН Ви уведомявам, че в НУ „Васил Левски” гр. Габрово е свободна 0,5 щатна бройка за касиер по чл. 68, ал.1, т.1 от КТ
Изисквания за заеманата длъжност:
• Средно специално икономическо образование или висше икономическо образование
Необходими документи:
• Мотивационно писмо
• Автобиография(CV)
• Документ за завършено образование
• Копие от трудовата книжка на кандидата.

Срок за подаване на документи: до 31.01.2022 г. включително - в канцеларията на училището.

Телефон за справки: 066 / 807 736
Лице за контакти – Цецка Стефанова -ЗАС
Подаване на документи от 9.00 до 16.00 часа

С уважение,

Валентина Венкова
Директор
на НУ „В.Левски“