ДГ "МИКИ МАУС" - ГАБРОВО

ДГ „Мики Маус”- Габрово обявява свободно работно място за огняр-техник,  считано от 03. 01. 2022 г.

Изисквания за заемане на длъжността:

1. Средно образование

2. Правоспособност за огняр- работа с водогрейни котли на газ

Необходими документи:

1. Заявление за кандидатстване до директора

2. Автобиография

3. Оригинал и ксерокопие от диплома за завършено образование

4. Копие на документи удостоверяващи придобит стаж и професионален опит- трудова книжка

Оригиналите на изискваните документи се представят за сверка

Вид и основание за сключване на договора:

По чл. 67. ал.1.т.1 от КТ, във връзка с чл.70

Начин на подбор: По документи

Срок и място на подаване на документите:

17.11.2021 г.- 10.12.2021г.;

ДГ „Мики Маус”; бул. „Могильов” 74 от 9.00 до 12.00 ч.

Лице за контакт: Моника Михайлова

 Телефон: 066/804005

 

С уважение,

МОНИКА МИХАЙЛОВА

ВрИД Директор на ДГ «Мики Маус»