ПГ "МАРИН ПОПОВ" - СЕВЛИЕВО / по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

На основание чл.70, ал.1 от Указания за изпълнение на дейностите  по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

ОБЯВЯВАМ СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА:

Длъжност : Образователен медиатор по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

Брой работно място – 1, - 4 часа

Мястото е свободно от 15.09.2021г., срок до 30.06.2022 г.

Изисквания за заемане на длъжността:

  1. Образование: средно образование

2. Познаване на ценностната система, празниците, традициите и други характерни културни особености на общностите, с които работи.

3. Умения за работа с деца, ученици и родители от уязвими групи; познаване и съпричастност към проблемите им.

4. Необходими лични качества:

- лоялност към институцията;

- дискретност;

- умения за работа в екип;

- умения за общуване;

- способност да изпълнява стриктно възложените му задачи;

- умения за мотивация;

- умения за управление на конфликти;

- способност да планира, организира и контролира собствената си работа;

- умения за разпределяне на времето.

5. Професионален опит: не се изисква

6. Допълнителна квалификация/обучение:

- компютърна грамотност

Документи за кандидатстване ще се приемат до 14.09.2021г.   - в канцеларията на училището от 8.30 – 15.00 часа

Лице за контакти – инж. Нели Петрова – Директор

Телефони за връзка: 0675/334 26; 0675/334 28, 0876162883

 

С уважение,

ИНЖ. НЕЛИ ПЕТРОВА

Директор на ПГ „Марин Попов”