ОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - с. ДУШЕВО, общ. СЕВЛИЕВО / по проект BG05М20Р001-2.011 "Подкрепа за успех"

На основание чл.31., ал.1, т. 14 от Наредба № 15/22.07.2019г.за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

                                                                      

ОБЯВЯВАМ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА:

Длъжност: ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР / по Проект BG05М20Р001-2.011 “ Подкрепа за успех“/

Брой свободни раб. места: 1 щатна бройка

Мястото е свободно, считано от 15.09.2021г.

Изискване за заемане на длъжността:

1.         Образование: Висше/Средно образование

2.         Специалност и квалификация:

3.         Изискван трудов стаж /не е задължително условие/

4.         Вид трудов договор: срочен – до 30.06.2021г.

5.         Работно време: пълно- 8 часа

Необходими документи за кандидатстване:

1.         Заявление до директора;

2.         CV;

3.         Документи, удостоверяващи завършена степен на образование и квалификация;

4.         Карта за предварителен медицински преглед; свидетелство за съдимост – при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца.

Документите за кандидатстване ще се приемат от 07.09.2021г. до 13.09.2021г. включително в сградата на ОУ „Св. Св.  Кирил и Методий“, с. Душево, общ. Севлиево.

Телефони за връзка: Директор:  0882402463

 

Мариелка Цонева,

Директор на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“

с. Душево