Министерство на образованието и науката

Регионално управление на образованието - Габрово

  


ИНФОРМАЦИЯ във връзка с изпълнението на проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ с конкретен бенефициент – Министерство на образованието и науката, Дейност 1, Кампания 2.

От ТУК може да разгледате снимки от проведените обучения. 


 

Уведомяваме Ви, че стартира Дейност 2 „Подкрепа на педагогическите специалисти за участие в процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени, включително провеждане на подготвителни курсове за придобиване на пета и четвърта професионално-квалификационна степен“ за включване на педагогическите специалисти в процедури за придобиване на професионално-квалификационната степен (ПКС) по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Дейността ще е с период на изпълнение от 15.01.2019 г. до края на проекта, но не по-късно от 30.09.2021 г.

По Дейност 2 всеки педагогически специалист може да заяви своето желание за участие в дейността като подаде Заявление до директора на училището/детската градина (по образец), в което посочва за коя процедура за придобиване на ПКС кандидатства, както и дали желае да се включи в подготвителни курсове за придобиване на Пета и Четвърта ПКС.


ИНФОРМАЦИЯ във връзка с изпълнението на проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ с конкретен бенефициент – Министерство на образованието и науката.

От ТУК може да разгледате снимки от проведените обучения. 


   ГРАФИК за провеждане на обучения по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти" в периода до 31.12.2018г.

Търсене в сайта

Вход

За директори и администрация, моля въведете име и парола: