Министерство на образованието и науката

Регионално управление на образованието - Габрово

 


  Списък на нормативните документи, които кандидатите за длъжността "директор" на регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование трябва да познават  и прилагат


 Списък на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността "директор" на неспециализирани училища от област Габрово, обявен със Заповед № РД-06-235/20.09.2018г. на Началника на РУО - Габрово


  Списък на нормативните документи, които кандидатите за длъжността "директор" трябва да познават и прилагат


 Конкурс за заемане на длъжността "директор" на Регионалния център за подктепа на процеса на приобщаващото образование - Габрово


 Конкурс за заемане на длъжността "директор" на Център за специална образователна подкрепа /ЦСОП/ на територията на област Габрово 


 Конкурс за заемане на длъжността "директор" на следните училища и център за подкрепа на личностното развитие /ЦПЛР/ на територията на област Габрово 


  

 

Търсене в сайта

Вход

За директори и администрация, моля въведете име и парола: