Министерство на образованието и науката

Регионално управление на образованието - Габрово

                          

 Информация за училищата и код на паралелките с утвърден държавен план - прием в VIII клас на територията на Габровска област за учебната 2017-2018 година свободни места след трети етап на класиране

 


ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧИЛИЩАТА И КОД НА ПАРАЛЕЛКИТЕ С УТВЪРДЕН ДЪРЖАВЕН ПЛАН - ПРИЕМ В VIII КЛАС НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГАБРОВСКА ОБЛАСТ ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 ГОДИНА - НЕЗАЕТИ МЕСТА СЛЕД ВТОРО КЛАСИРАНЕ
 


ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧИЛИЩАТА И КОД НА ПАРАЛЕЛКИТЕ С УТВЪРДЕН ДЪРЖАВЕН ПЛАН - ПРИЕМ В VIII КЛАС НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГАБРОВСКА ОБЛАСТ ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 ГОДИНА - НЕЗАЕТИ МЕСТА СЛЕД ПЪРВО КЛАСИРАНЕ


СЪОБЩЕНИЕ

Учениците и родителите вече могат да проверяват резултатите от националните външни оценявания след VII клас по български език и литература и по математика. Проверката става с входящ номер и идентификационен код на адреси:
http://priem.mon.bg
и http://7klas.mon.bg.

Обявяването на резултатите по-рано от определения срок ще осигури на децата и родителите достатъчно време, за да направят избор на училище, профил или на специалност от професия според бала на ученика. Срокът за подаване на заявленията за класиране е от 16 юни до 22 юни 2017 г. включително.

 


 ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС


КОДОВЕ НА ПАРАЛЕЛКИ ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС


 

Регионално управление на образованието – Габрово  е териториална администрация към министъра на образованието и науката за управление и контрол на системата на предучилищното и училищно образование. Осъществява и методическа подкрепа на детските градини, училищата, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование и центровете за подкрепа на личностното развитие в област Габрово.

РУО – Габрово осъществява методическа подкрепа за изпълнение на насоките на Националния инспекторат по образованието. РУО – Габрово е юридическо лице на бюджетна издръжка към министъра на образованието и науката

Регионално управление на образованието - Габровосе управлява и представлява от началник.

Според разпределението на дейностите администрацията на регионалното управление на образование е обща и специализирана и се организира в отдели:

- Общата администрация e организирана в отдел "Административно - правно, финансово - стопанско и информационно обслужване". Подпомага и технически осигурява дейността на началника на регионалното управление на образованието, на специализираната администрация, както и осъществява дейности по административното обслужване на физически и юридически лица и контрол в рамките на функионалната характеристика по чл.13 от Правилник за устройството и функциите на регионалните управления на образованието.

- Специализираната администрация  е организирана в отдел " Организационно - методическа дейност и контрол". Подпомага дейността на началника на РУО, като организира, подпомага методически и контролира институциите в системата на предучилищното и училищното образование в рамките на функионалната характеристика по чл.14 от Правилник за устройството и функциите на регионалните управления на образованието.

 

                        

 

Търсене в сайта

Вход

За директори и администрация, моля въведете име и парола: