Министерство на образованието и науката

Регионално управление на образованието - Габрово

 !!! ВАЖНО - прием в VIII клас !!! 

ИНФОРМАЦИЯ НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ, КАНДИДАТСТВАЩИ С ПРИЕМНИ ИЗПИТИ В ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ В VII КЛАС  НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГАБРОВСКА ОБЛАСТ ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020г.


 

Презентация във връзка с план-прием 2019-2020 за ученици, завършващи VII клас

Кликни тук


 

!!! ВАЖНО за Вас учители !!!

 

ИНФОРМАЦИЯ

за включване в дейностите на НП „Мотивирани учители“

Дейност 1. Включване на мотивирани учители с доказан професионален опит за работа по математика, физика и астрономия, информатика и информационни технологии в училища с идентифицирани проблемни области.

Обхват на участниците - до 80 учители

Заявление с копия на описаните в националната програма документи са подава в срок до 08.05.2019 г. в деловодството на МОН.

Дейност 2. Обучения на специалисти с висше образование с ОКС „магистър“ без педагогическа квалификация и без педагогически опит за придобиване на професионална квалификация „учител“ по математика, физика и астрономия, информатика, информационни технологии и чужди езици, както и допълване до планирания брой със специалисти за придобиване на „учител“ по биология и здравно образование и „учител“ по химия и опазване на околната среда;

Обхват на участниците - до 100 специалисти;

Заявление с копия на описаните в националната програма документи са подава в срок до 24.04.2019 г. в деловодството на МОН.

Дейност 3. Обучения на педагогически специалисти, заети към момента в системата на училищното образование, за придобиване на допълнителна професионална квалификация „учител по математика“, „учител по физика и астрономия“, „учител по информатика“, „учител по информационни технологии“, учител по “чужд език“ и „учител по религия“, както и допълване до планирания брой участници за придобиване на „учител по биология и здравно образование “, „учител по химия и опазване на околната среда“, „ресурсен учител“.

Обхват на участниците е - до 150 действащи учители.

Заявление с документите, удостоверяващи критериите за кандидатстване, посочени в националната програма, се подава в срок до 08.05.2019 г. в регионалното управление на образованието (РУО)

Важно! За да бъдат идентифицирани потребностите на училищата е необходимо директорите да регистрират училището в https://teachers.mon.bg/  и да заявят действителните и прогнозни дефицити от специалисти.

Повече информация за НП „Мотивирани учители“ може на намерите на следния линк: https://www.mon.bg/bg/100653


 

Регионално управление на образованието – Габрово  е териториална администрация към министъра на образованието и науката за управление и контрол на системата на предучилищното и училищно образование. Осъществява и методическа подкрепа на детските градини, училищата, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование и центровете за подкрепа на личностното развитие в област Габрово.

РУО – Габрово осъществява методическа подкрепа за изпълнение на насоките на Националния инспекторат по образованието. РУО – Габрово е юридическо лице на бюджетна издръжка към министъра на образованието и науката

Регионално управление на образованието - Габрово се управлява и представлява от началник.

Според разпределението на дейностите администрацията на регионалното управление на образование е обща и специализирана и се организира в отдели:

- Общата администрация e организирана в отдел "Административно - правно, финансово - стопанско и информационно обслужване". Подпомага и технически осигурява дейността на началника на регионалното управление на образованието, на специализираната администрация, както и осъществява дейности по административното обслужване на физически и юридически лица и контрол в рамките на функионалната характеристика по чл.13 от Правилник за устройството и функциите на регионалните управления на образованието.

- Специализираната администрация  е организирана в отдел "Организационно - методическа дейност и контрол". Подпомага дейността на началника на РУО, като организира, подпомага методически и контролира институциите в системата на предучилищното и училищното образование в рамките на функционалната характеристика по чл.14 от Правилник за устройството и функциите на регионалните управления на образованието.

 

                        

 

Търсене в сайта

Вход

За директори и администрация, моля въведете име и парола: