Министерство на образованието и науката

Регионално управление на образованието - Габрово

!!! ВАЖНО !!!

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ КАНДИДАТСТВАЩИ ЗА ПРИЕМ В VIII КЛАС В ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ГАБРОВО ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021г. И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ

 


 ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСОЧВАНЕ НА УЧЕНИЦИ С ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, С ФИЗИЧЕСКИ И СЕНЗОРНИ УВРЕЖДАНИЯ, СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ ПО ЧЛ. 120, АЛ. 7 ОТ ЗПУО, ОТ ДОМОВЕ ЗА ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА, И ОТ ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП И УЧЕНИЦИ, НАСТАНЕНИ В ПРИЕМНИ СЕМЕЙСТВА

ЗАЯВЛЕНИЕ за насочване за обучение в профили или в специалности от професии с подредени желания може да изтеглите от тук


 ЗАПОВЕД № РД-09-746/08.04.2020 г., за изменение продължителността на пролетната ваканция за учениците от I - XII клас


 !!! ВАЖНО !!!

С настоящето Ви информираме относно възможностите, които предоставя Системата за сигурно електронно връчване (е-връчване) за водене на кореспонденция по електронен път, без необходимост от физическо присъствие в деловодството на нашата администрация. Използването на Системата изисква регистрация и наличието на валиден електронен подпис или ПИК на НОИ. Комуникацията със Системата за е-връчване замества класическия метод за препоръчана поща в съответствие с чл. 44, чл. 43, чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от Закона за електронно управление. Електронното връчване е система, която позволява изпращане и/или получаване на електронни документи за/от публични органи, физически и юридически лица.

Държавна агенция „Електронно управление“ /ДА „ЕУ“/ поддържа и администрира Системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) и активно информира всички потребители чрез портала www.egov.bg.

Тъй като за реализиране на електронната комуникация при една от възможностите е необходимо осигуряване на квалифициран електронен подпис, както вече бе съобщено от ДА „ЕУ“ - от 18.03.2020 г. има постигната договореност за издаване на едномесечен безплатен електронен подпис от доставчици на удостоверителни услуги, които ще предоставят онлайн възможност за заявяване на подписа. За повече информация: https://egov.bg/wps/portal/egov/topical/be7210e2-457c-4b74-b8cc-f919ecffc9fe.

 

РУО - Габрово Ви препоръчва да се регистрирате в системата и да я използвате с цел максимално намаляване на необходимостта от физическо посещаване в офиса на администрацията.

 


  Съобщение за учителите, включени в обучение за оценители на национални външни оценявания

 Уведомяваме Ви, че заключителният етап от обучението за оценяване в електронна среда ще се проведе на 3 април 2020 г. от 13.00 до 17.00 часа.

В тази връзка организирайте електронното обучение на учениците си по начин, които да Ви осигури възможност за включване в заключителния етап на обучението.

Допълнителни указания ще получите по електронен път от организаторите на обучението.


ЗАПОВЕД № РД-01-154/26.03.2020 г., с която се удължава срока на въведените противоепидемични мерки до 12.04.2020 г., включително.


 

  Информация 


Във връзка с обявеното, с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България, извънредно положение и Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването и с оглед защита здравето на гражданите, считано от 16 март 2020 г., се въвеждат допълнителни спешни мерки по отношение предоставянето на административни услуги и обслужване на гражданите.

Уведомяваме всички граждани, че в администрацията на РУО – Габрово (ул. „Брянска“ № 30, ет. 7, сграда на НТС) няма да се допускат лица с прояви на остри респираторни заболявания.

Заявления за услуги могат да се подават на електронен адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. За справки: телефон 066/806 853; 804 537.

За периода на извънредното положение, от 16 март до 13 април 2020 г., се преустановява провеждането на приемни дни на администрацията. Консултации ще се осъществяват по телефон.

 


  Информация в сайтовете на училищата във връзка с извънредната ситуация вследствие на COVID - 19


 Във връзка с препоръките на Националния оперативен щаб на територията на Република България, свързани с разпространение на COVID – 19 и указания от МОН, уведомяваме всички ученици, родители, учители, директори и други педагогически специалисти и персонал за следното:

НЯМА ДА БЪДАТ ВЪЗОБНОВЕНИ УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ В УЧИЛИЩАТА, СЧИТАНО ОТ 16.03.2020Г. В ОБЛАСТ ГАБРОВО.

1.                УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, за да се опази здравето Ви следва максимално да ограничите достъпа си до обществени места, в които има струпване на хора. Добре е да избягвате физически контакт при среща с хора от типа на близко общуване, ръкостискане, прегръдки. Приканваме Ви да използвате активно средствата за лична хигиена, които са осигурени от семейството Ви, като ръцете се мият и/или дезинфекцират периодично и задължително преди храна и след използване на тоалетна.

Оставането Ви вкъщи ще ограничи възможността Ви за заразяване и предаване на вируси.

Времето у дома следва да бъде успешно използвано за запознаване с ново учебно съдържание, което Вашите учители ще Ви предоставят по различни канали: чрез обучителни платформи, email, групи в социални мрежи и др., както и за упражняване на преподадените вече уроци;

2.                УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, убедени сме, че за Вас е първостепенна грижа и отговорност здравето и образованието на Вашите деца, като им осигурите лични предпазни средства. Сигурни сме, че отговорно ще следите здравословното състояние на своето дете и при най-малко съмнение за влошаване на състоянието му ще осигурите нужната медицинска помощ, като най-напред се свържете с личния лекар.

Разчитаме много на подкрепата Ви в усилията ни да мотивираме децата да се запознават с ново учебно съдържание предоставено им по различни начини от учителите на тяхното училище, както и упражняването на вече преподаден материал.

Предвид дългия период на преустановени учебни занятия се надяваме, че макар и от дистанция комуникацията с училището и възможността за усвояване на знания, няма да бъдат прекъснати, за което много разчитаме на Вас.

Всяко училище ще създаде организация за начина на електронно обучение, считано от 16.03.2020г. В тази връзка Вие (родителите) следва да осигурите присъствието на учениците по домовете си в часовия график, определен от съответното училище - за осъществяване на онлайн връзка. За учениците от 1-4клас се разчита на връзката учител-родител.

3.                УВАЖАЕМИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ И НЕПEДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ, с помощта на директорите на всички образователни институции са осигурени условия за дезинфекция на всички повърхности с необходимите препарати, консумативи и материали.

Като хора, упражняващи една от най-благородните професии ще подходите с разбиране и любов към децата като ще ги стимулирате и направите възможното, за да стигне до всеки Ваш ученик съдържанието на новите уроци, да подготвите и предоставите за ползване от учениците на различни тестове, работни листи и други материали, да консултирате и отговорите с готовност на въпросите от учебния материал, които затрудняват децата.

РУО - ГАБРОВО   

 


 Във връзка с последните препоръки на Националния оперативен щаб здравният министър направи промени в текстовете на своята заповед, с която се въвеждат следните противоепидемични мерки на територията на Р България до 29.03.2020 г.


 ЗАПОВЕД № РД-01-124 от 13.03.2020 година във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 година на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37/26.02.2020 година на министър - председателя на Република България


  ЗАПОВЕД във връзка е регистрирания епидемичен подем на заболявания от грип и остри респираторни заболявания в условията на епидемично разпространение на COVID-19 и Заповед № РД-01-114/05.03.2020 г. на министъра на здравеопазването


 Указания във връзка с COVID-19 


 

ЗАПОВЕД на Регионална здравна инспекция – Габрово във връзка с потвърден случай на COVID-19 на 07.03.2020 г.

 


Регионално управление на образованието – Габрово  е териториална администрация към министъра на образованието и науката за управление и контрол на системата на предучилищното и училищно образование. Осъществява и методическа подкрепа на детските градини, училищата, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование и центровете за подкрепа на личностното развитие в област Габрово.

РУО – Габрово осъществява методическа подкрепа за изпълнение на насоките на Националния инспекторат по образованието. РУО – Габрово е юридическо лице на бюджетна издръжка към министъра на образованието и науката

Регионално управление на образованието - Габрово се управлява и представлява от началник.

Според разпределението на дейностите администрацията на регионалното управление на образование е обща и специализирана и се организира в отдели:

- Общата администрация e организирана в отдел "Административно - правно, финансово - стопанско и информационно обслужване". Подпомага и технически осигурява дейността на началника на регионалното управление на образованието, на специализираната администрация, както и осъществява дейности по административното обслужване на физически и юридически лица и контрол в рамките на функионалната характеристика по чл.13 от Правилник за устройството и функциите на регионалните управления на образованието.

- Специализираната администрация  е организирана в отдел "Организационно - методическа дейност и контрол". Подпомага дейността на началника на РУО, като организира, подпомага методически и контролира институциите в системата на предучилищното и училищното образование в рамките на функционалната характеристика по чл.14 от Правилник за устройството и функциите на регионалните управления на образованието.

 

                        

 

Търсене в сайта

Вход

За директори и администрация, моля въведете име и парола: