Министерство на образованието и науката

Регионално управление на образованието - Габрово


НЕЗАЕТИ МЕСТА СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ

по държавен план-прием в 8. клас за учебната 2018-2019г. в област Габрово


СПИСЪК ЗА КЛАСИРАНЕ

на ученици след VII клас в РУО - Габрово

ТРЕТО КЛАСИРАНЕ

Резултатите от трето класиране след завършен VII клас са публикувани на сайта на МОН. Проверката се осъществява на адрес: https://priem.mon.bg/ чрез предоставения входящ номер и уникален код от служебните бележки.                                                   


СПРАВКА

за минималния и максималния бал по паралеки в РУО - Габрово

след трето класиране


НЕЗАЕТИ МЕСТА СЛЕД ВТОРО КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ

по държавен план-прием в 8. клас за учебната 2018-2019г. в област Габрово


СПИСЪК ЗА КЛАСИРАНЕ

на ученици след VII клас в РУО - Габрово

ВТОРО КЛАСИРАНЕ

Резултатите от второ класиране след завършен VII клас са публикувани на сайта на МОН. Проверката се осъществява на адрес: https://priem.mon.bg/ чрез предоставения входящ номер и уникален код от служебните бележки.                                                   


СПРАВКА

за минималния и максималния бал по паралеки в РУО - Габрово

след второ класиране


СПИСЪК ЗА КЛАСИРАНЕ

на ученици след VII клас в РУО - Габрово

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

Резултатите от първо класиране след завършен VII клас са публикувани на сайта на МОН. Проверката се осъществява на адрес: https://priem.mon.bg/ чрез предоставения входящ номер и уникален код от служебните бележки. 


СПРАВКА

за минималния и максималния бал по паралеки в РУО - Габрово

след първо класиране


 !!! ВАЖНО !!!

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ, КАНДИДАТСТВАЩИ С ПРИЕМНИ ИЗПИТИ

 В ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО

ОБРАЗОВАНИЕ В VII КЛАС  НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГАБРОВСКА ОБЛАСТ

ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019г.


Регионално управление на образованието – Габрово  е териториална администрация към министъра на образованието и науката за управление и контрол на системата на предучилищното и училищно образование. Осъществява и методическа подкрепа на детските градини, училищата, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование и центровете за подкрепа на личностното развитие в област Габрово.

РУО – Габрово осъществява методическа подкрепа за изпълнение на насоките на Националния инспекторат по образованието. РУО – Габрово е юридическо лице на бюджетна издръжка към министъра на образованието и науката

Регионално управление на образованието - Габрово се управлява и представлява от началник.

Според разпределението на дейностите администрацията на регионалното управление на образование е обща и специализирана и се организира в отдели:

- Общата администрация e организирана в отдел "Административно - правно, финансово - стопанско и информационно обслужване". Подпомага и технически осигурява дейността на началника на регионалното управление на образованието, на специализираната администрация, както и осъществява дейности по административното обслужване на физически и юридически лица и контрол в рамките на функионалната характеристика по чл.13 от Правилник за устройството и функциите на регионалните управления на образованието.

- Специализираната администрация  е организирана в отдел "Организационно - методическа дейност и контрол". Подпомага дейността на началника на РУО, като организира, подпомага методически и контролира институциите в системата на предучилищното и училищното образование в рамките на функционалната характеристика по чл.14 от Правилник за устройството и функциите на регионалните управления на образованието.

 

                        

 

Търсене в сайта

Вход

За директори и администрация, моля въведете име и парола: