Министерство на образованието и науката

Регионално управление на образованието - Габрово

 

 

pdficon 

СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО - ГАБРОВО 


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

СЪГЛАСНО УКАЗАНИЯ ЗА ON-LINE КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПРИЕМ В VIII клас ВИ УВЕДОМЯВАМЕ, ЧЕ КОРЕКЦИЯ НА ВЕЧЕ ПОДАДЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ СЕ ПРАВИ  В СРОКОВЕТЕ ПО ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА (за I и III етап) САМО В РУО - ГАБРОВО,

на адрес: ул. Брянска №30, ет. 7


ВЪВ ВРЪЗКА С НАСТЪПИЛИ ПРОМЕНИ ВИ УВЕДОМЯВАМЕ, ЧЕ ПРИ ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕ И ПОСОЧВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ПАРАЛЕЛКИ НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА СЕ ПРИКАЧА МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО.

ПРИ ЗАПИСВАНЕ В ПРОФЕСИОНАЛНА ПАРАЛЕЛКА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ ПРЕДСТВЯ ТАКОВА.

В СЛУЧАЙ, ЧЕ НЕ ПРЕДСТАВИ МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО, УЧЕНИКЪТ ГУБИ МЯСТОТО СИ В КЛАСИРАНЕТО.


  Ръководство за кандидатстване on-line и подаване на заявления за участие в класиране след 7 клас. 

Нови указания в ръководството - медицинско свидетелство и корекция на заявление.


 НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ КАНДИДАТСТВАЩИ ЗА ПРИЕМ В VIII КЛАС В ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ГАБРОВО ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021г. И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ

 


 ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСОЧВАНЕ НА УЧЕНИЦИ С ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, С ФИЗИЧЕСКИ И СЕНЗОРНИ УВРЕЖДАНИЯ, СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ ПО ЧЛ. 120, АЛ. 7 ОТ ЗПУО, ОТ ДОМОВЕ ЗА ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА, И ОТ ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП И УЧЕНИЦИ, НАСТАНЕНИ В ПРИЕМНИ СЕМЕЙСТВА

ЗАЯВЛЕНИЕ за насочване за обучение в профили или в специалности от професии с подредени желания може да изтеглите от тук 


Регионално управление на образованието – Габрово  е териториална администрация към министъра на образованието и науката за управление и контрол на системата на предучилищното и училищно образование. Осъществява и методическа подкрепа на детските градини, училищата, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование и центровете за подкрепа на личностното развитие в област Габрово.

РУО – Габрово осъществява методическа подкрепа за изпълнение на насоките на Националния инспекторат по образованието. РУО – Габрово е юридическо лице на бюджетна издръжка към министъра на образованието и науката

Регионално управление на образованието - Габрово се управлява и представлява от началник.

Според разпределението на дейностите администрацията на регионалното управление на образование е обща и специализирана и се организира в отдели:

- Общата администрация e организирана в отдел "Административно - правно, финансово - стопанско и информационно обслужване". Подпомага и технически осигурява дейността на началника на регионалното управление на образованието, на специализираната администрация, както и осъществява дейности по административното обслужване на физически и юридически лица и контрол в рамките на функионалната характеристика по чл.13 от Правилник за устройството и функциите на регионалните управления на образованието.

- Специализираната администрация  е организирана в отдел "Организационно - методическа дейност и контрол". Подпомага дейността на началника на РУО, като организира, подпомага методически и контролира институциите в системата на предучилищното и училищното образование в рамките на функционалната характеристика по чл.14 от Правилник за устройството и функциите на регионалните управления на образованието.

 

                        

 

Търсене в сайта

Вход

За директори и администрация, моля въведете име и парола: