Министерство на образованието и науката

Регионално управление на образованието - Габрово

 


 

!!! ВАЖНО !!!

 

Информираме Ви, че във връзка с изпълнението на Дейност 7 по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран по ОП НОИР 2014 - 2020 г., на сайта на Министерството на образованието и наука е публикувана покана за набиране на обучители за провеждане на еднодневни семинари с образователни медиатори, социални работници и директори на училища, включени в изпълнението на проекта. Поканата е достъпна на следния линк: https://www.mon.bg/bg/100663. Срокът за кандидатстване е до 17:30 ч. на 29.11.2019 г. (петък).

Кандидатите следва да отговарят на следните минимални изисквания:

-        да притежават висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ от областите на висше образование „Педагогически науки“, „Хуманитарни науки“, „Социални, стопански и правни науки“ съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления;

-        да имат най-малко три години опит в работа с уязвими групи, в т.ч. с ученици в риск от преждевременно/ранно напускане на образователната система и с родители, които пренебрегват ползите от включване в системата на образование или възпрепятстват децата си от посещение на училище.

За предимство ще се счита кандидатът да има:

-        участие в изпълнение на най-малко една успешно завършена дейност/ услуга/договор като експерт/обучител в посочената област;

-        опит в ръководството и/или реализацията на проекти с участието на помощник на учителя/помощник-учител/медиатор/социален работник.

 

  Бланка-проект Подкрепа за успех 
   Анекс VIII - CV
   Покана обучители

 


 

Регионално управление на образованието – Габрово  е териториална администрация към министъра на образованието и науката за управление и контрол на системата на предучилищното и училищно образование. Осъществява и методическа подкрепа на детските градини, училищата, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование и центровете за подкрепа на личностното развитие в област Габрово.

РУО – Габрово осъществява методическа подкрепа за изпълнение на насоките на Националния инспекторат по образованието. РУО – Габрово е юридическо лице на бюджетна издръжка към министъра на образованието и науката

Регионално управление на образованието - Габрово се управлява и представлява от началник.

Според разпределението на дейностите администрацията на регионалното управление на образование е обща и специализирана и се организира в отдели:

- Общата администрация e организирана в отдел "Административно - правно, финансово - стопанско и информационно обслужване". Подпомага и технически осигурява дейността на началника на регионалното управление на образованието, на специализираната администрация, както и осъществява дейности по административното обслужване на физически и юридически лица и контрол в рамките на функионалната характеристика по чл.13 от Правилник за устройството и функциите на регионалните управления на образованието.

- Специализираната администрация  е организирана в отдел "Организационно - методическа дейност и контрол". Подпомага дейността на началника на РУО, като организира, подпомага методически и контролира институциите в системата на предучилищното и училищното образование в рамките на функционалната характеристика по чл.14 от Правилник за устройството и функциите на регионалните управления на образованието.

 

                        

 

Търсене в сайта

Вход

За директори и администрация, моля въведете име и парола: