Министерство на образованието и науката

Регионално управление на образованието - Габрово

 


 

!!! ВАЖНО за Вас учители !!!

 

!!! НОВО !!!

Информация за включване в Дейност 3, т.6.3.Б/ от НП „Мотивирани учители“

Във връзка с изпълнение на Дейност 3 ,т.6.3.Б/ на НП „Мотивирани учители“, Ви уведомяваме, че предстои втори етап на приемане на документи за кандидатстване за допълнителна възможност за придобиване на професионална квалификация за преподаване на учебни предмети и заемане на длъжности: „учител по биология и здравно образование “, „учител по химия и опазване на околната среда“, „ресурсен учител“.

Кандидатите трябва да са учители с висше образование с образователно-квалификационна степен (ОКС) „магистър“ от направления и специалности в съответствие с изискванията за заемане на длъжностите начален учител или учител по общообразователен предмет в Приложение 1 към чл.24 на Наредба №12/-1.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Кандидатите-начални учители участват само в подбор за придобиване на допълнителна специалност „ресурсен учител“.

Педагогическите специалисти, които отговарят на критериите, посочени в  т.6.3.Б/ към Дейност 3 на НП „Мотивирани учители“, могат да кандидатстват,  като подадат следните документи в периода от 01.07.2019 г. до 05.07.2019 г. в Регионално управление на образованието – Габрово:

  • Заявление;
  • Копие на дипломата за придобита образователно-квалификационна степен (ОКС) „магистър“ от направления и специалности в съответствие с изискванията за заемане на длъжностите начален учител или учител по общообразователен предмет в Приложение 1 към чл.24 на Наредба №12/-1.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;
  • Документ, заверен от директора на училището, удостоверяващ преподавателската заетост на педагогическия специалист в съответствие с критериите;
  • Становище на директора на училището, в което е изписано, че учителят преподава по учебен предмет , по който не е специалист, и има необходимост от това в същото училище.

 ИНФОРМАЦИЯ

за включване в дейностите на НП „Мотивирани учители“

Дейност 1. Включване на мотивирани учители с доказан професионален опит за работа по математика, физика и астрономия, информатика и информационни технологии в училища с идентифицирани проблемни области.

Обхват на участниците - до 80 учители

Заявление с копия на описаните в националната програма документи са подава в срок до 08.05.2019 г. в деловодството на МОН.

Дейност 2. Обучения на специалисти с висше образование с ОКС „магистър“ без педагогическа квалификация и без педагогически опит за придобиване на професионална квалификация „учител“ по математика, физика и астрономия, информатика, информационни технологии и чужди езици, както и допълване до планирания брой със специалисти за придобиване на „учител“ по биология и здравно образование и „учител“ по химия и опазване на околната среда;

Обхват на участниците - до 100 специалисти;

Заявление с копия на описаните в националната програма документи са подава в срок до 24.04.2019 г. в деловодството на МОН.

Дейност 3. Обучения на педагогически специалисти, заети към момента в системата на училищното образование, за придобиване на допълнителна професионална квалификация „учител по математика“, „учител по физика и астрономия“, „учител по информатика“, „учител по информационни технологии“, учител по “чужд език“ и „учител по религия“, както и допълване до планирания брой участници за придобиване на „учител по биология и здравно образование “, „учител по химия и опазване на околната среда“, „ресурсен учител“.

Обхват на участниците е - до 150 действащи учители.

Заявление с документите, удостоверяващи критериите за кандидатстване, посочени в националната програма, се подава в срок до 08.05.2019 г. в регионалното управление на образованието (РУО)

Важно! За да бъдат идентифицирани потребностите на училищата е необходимо директорите да регистрират училището в https://teachers.mon.bg/  и да заявят действителните и прогнозни дефицити от специалисти.

Повече информация за НП „Мотивирани учители“ може на намерите на следния линк: https://www.mon.bg/bg/100653


 

Регионално управление на образованието – Габрово  е териториална администрация към министъра на образованието и науката за управление и контрол на системата на предучилищното и училищно образование. Осъществява и методическа подкрепа на детските градини, училищата, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование и центровете за подкрепа на личностното развитие в област Габрово.

РУО – Габрово осъществява методическа подкрепа за изпълнение на насоките на Националния инспекторат по образованието. РУО – Габрово е юридическо лице на бюджетна издръжка към министъра на образованието и науката

Регионално управление на образованието - Габрово се управлява и представлява от началник.

Според разпределението на дейностите администрацията на регионалното управление на образование е обща и специализирана и се организира в отдели:

- Общата администрация e организирана в отдел "Административно - правно, финансово - стопанско и информационно обслужване". Подпомага и технически осигурява дейността на началника на регионалното управление на образованието, на специализираната администрация, както и осъществява дейности по административното обслужване на физически и юридически лица и контрол в рамките на функионалната характеристика по чл.13 от Правилник за устройството и функциите на регионалните управления на образованието.

- Специализираната администрация  е организирана в отдел "Организационно - методическа дейност и контрол". Подпомага дейността на началника на РУО, като организира, подпомага методически и контролира институциите в системата на предучилищното и училищното образование в рамките на функционалната характеристика по чл.14 от Правилник за устройството и функциите на регионалните управления на образованието.

 

                        

 

Търсене в сайта

Вход

За директори и администрация, моля въведете име и парола: